سفر اخیر یزد

نقش دیوار ایوان شبستان مسجد جامع یزد

نقش دیوار ایوان شبستان مسجد جامع یزد

بدخوب (+2)

نظر شما: